Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na četvrtoj Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu (Danska). Cilj usvajanja Arhuske konvencije je zaštita prava svakog pojedinca, sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju.

Arhuska konvencija je međunarodno-pravni instrument za zaštitu životne sredine koja sadrži 3 grupe pravila koja se odnose na:

* prava građana na dostupnost informacijama
* prava građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini

* pristup pravosuđu u slučaju da su prethodna dva prava narušena (pravna zaštita)

ARHUSKA KONVENCIJA U SRBIJI

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovala Arhusku konvenciju) 12. maja 2009. godine ( „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 38/09).

Odredbama člana 74. Ustava Republike Srbije ( „Sl. glasnik RS”, br. 98/06), definisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija , odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.

 

izvor: Arhus centar N.Sad