1

Обавештење Министарства да Висан тражи дозволу за рад рециклажне фабрике

Министарство за пољопориведу и заштиту животне средине је у среду 14. јуна 2017 године на својој итернет презентацији објавило  “ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране оператера предузећа “ВИСАН” д.о.о, Београд”. Ради се о захтеву Висан-а за издавање дозволе за рад рециклажане фабрике за складиштење и третман опасног инфективног отпада 500 кг/сат. у Свилајнцу. На годишњем нивоу ово постројење може да рециклира 4.000 тона опасног инфективног отпада?!

Да подсетимо да је Еколошки покрет Свилајнац заједно са свилајначким опозиционим политичким партијама  у два наврата организовао потписивање Петиције против изградње и рада ове фабрике (иако је изграђена још у децембру 2015 године!). Петицију је потписало 1.780 грађана Свилајнца на 72 листе.

Имамо осећај да ово званично обавештење Министарства као и нека претходна, показују да неко(?) из Министарства форсира приватну фирму Висан, да пошто-пото добије дозволу за рад овог рециклажног постројења у Свилајнцу. Иначе, друге по реду висанове фабрике у Свилајнцу, поред фабрике за производњу, паковање и складиштење отрова за пацове и мишеве која реди већ 5-6 година.

Наше незадовољство понашањем неких службеника Министарства заснивамо на следећим чињеницама. У петак, 09. јуна око 09:30 сати смо разговарали са надлежним службеником у Одељењу за управљење отпадом. У том разговору нам је децидно речено да је Висан доставио комплетну (да ли и исправну?!!) документацију, „и више него што је требало“ и да ће у „року од седам до десет дана“ комплетна документација тј. дозвола за рад постројења за складиштење и третман отпада од Министарства пољопривреде и заштите животне средине бити прослеђена локалној самоуправи у Свилајнцу, на мишљење, а све у складу са Законом о управљању отпадом.  Члан 63. “Поступак итдавања дозволе” овог закона каже:

Поступак издавања дозволе (Закон о управљању отпадом)

Члан 63

1. Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада подноси се министарству, односно аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе.

2. Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева за издавање дозволе дужан је да од подносиоца захтева, затражи доказе и документацију потребну за допуну захтева, ако је захтев непотпун, односно неуредан.

3. Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева, обавештава јавност о поднетом захтеву и прибавља записник о испуњености услова за изградњу и рад постројења од надлежног инспекцијског органа.

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено са обавештењем из става 3. овог члана доставља поднети захтев јединици локалне самоуправе, заједно са документацијом ради прибављања мишљења.

………..

Јединица локалне самоуправе  у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева. Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог члана, по потреби прибавља мишљења других заинтересованих органа и организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите потрошача и др.).

Надлежни орган за издавање дозволе разматра поднети захтев, приложену документацију, прибављена мишљења, као и записник о испуњености услова од стране надлежног инспекцијског органа и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана пријема мишљења из става 5. овог члана или доноси решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања. Ако дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, о издатој дозволи обавештава јединицу локалне самоуправе и на њен захтев доставља копију издате дозволе.

….

На основу горе-неведног члана 63. Поступак издавања дозволе (Закона о управљању отпадом) где пише

“Јединица локалне самоуправе  у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева.”

произилази да је службеник одмах након нашег разговора 09. јуна, послао захтев и документацију општинској управи Свилајнац на мишљење а не у „року од седам до десет дана“ како нам је у разговору тврдио. У  “ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране оператера предузећа “ВИСАН” д.о.о, Београд” стоји

“Рок за достављање мишљења и предлога је 9. јули 2017. године”

што је рачунајући уназад 30 дана, тачно 09. јуни 2017 године.

Како треба да схватимо овакву комуникацију надлежног службеника Министарства и како да имамо поверење у наше Министаство које треба да ради у интересу грађана а не у интересу појединаца, а све на уштрб животне средине великог броја грађана. А наша деца?

 

За УГ Еколошки покрет Свилајнац
Срђан Марјнавић
15.06.2017 Минхен