1

Архуска конвенција

Архуска конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине.

Архуска конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године на четвртој Конференцији „Животна средина за Европу“ у граду Архусу (Данска). Циљ усвајања Архуске конвенције је заштита права сваког појединца, садашњих и будућих генерација на живот у животној средини адекватној његовом здрављу и благостању.

Архуска конвенција је међународно-правни инструмент за заштиту животне средине која садржи 3 групе правила која се односе на:

* права грађана на доступност информацијама
* права грађана да учествују у доношењу одлука о животној средини

* приступ правосуђу у случају да су претходна два права нарушена (правна заштита)

АРХУСКА КОНВЕНЦИЈА У СРБИЈИ

Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ратификовала Архуску конвенцију) 12. маја 2009. године ( „Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 38/09).

Одредбама члана 74. Устава Републике Србије ( „Сл. гласник РС”, бр. 98/06), дефинисано је да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању, да је свако, а посебно Република Србија , одговоран за заштиту животне средине, као и то да је свако дужан да чува и побољшава животну средину.

 

извор: Архус центар Н.Сад