Кршење закона при изградњи МХЕ од стране општинских самоуправа

Чињенично смо утврдили и доказали да се многи закони драстично крше при изградњи МХЕ и да то искључиво крше општинске управе јер издају локацијске услове и грађевинске дозволе мимо прописа.

Драстичан пример је општинска управа општине Бабушница која је супротно одредбама члана 135 став 1 Закона о планирању и изградњи, омогућила инвеститору Белићу да за МХЕ Звонце „законито“ узурпира приватне парцеле у селу Ракита. Катастарске службе су олако прихватале то и уписивале хипотеку над приватним парцелама, али уз помоћ ОРСП (Удружење Очувајмо Реке Старе Планине) власници су писали између осталог и Геодетском Заводу Србије. Завод је по мени коректно одрадио свој посао и издао занично обавештење-налог катастру како МОРА да поступи у таквом случају.

Божидар Тодоровић

18.12.2018

Фото: Бобан Петковић

http://eko-pokret.eu/wp-content/uploads/2018/12/Katastar_saopstenje.pdf

 
Пуна подршка захтевима групе грађана “Одбранимо реке Старе планине“

Еколошки покрет Свилајнац у потпуности подржава  захтеве групе грађана „Одбранимо реке Старе планине“ упућене Влади Републике Србије. Посебно тражимо да се уради ревизија свих дозвола надлежних министарстава везаних за изградњу мини хидроцентрала на локацији Бељанице (Лисине 1, Стењевац…) и реке Ресаве.

***

“Захтеви групе грађана „Одбранимо реке Старе планине“ упућени Влади Републике Србије:

1. Забранити градњу деривационих МХЕ на целој територији Србије.
2. Забранити градњу било које врсте МХЕ у заштићеним подручјима природе.
3. Забранити градњу МХЕ на потоцима малог протока, где не постоје ни најмањи интереси електропривреде Србије, а изградња МХЕ максимално угрожава екоситеме.
4. Забранити градњу већег броја МХЕ на једној реци. Ограничити максималну процентуалну дужину тока неке реке или потока која може на било који начин бити узурпирана од градње МХЕ (нпр. на највише 10% од укупног тока).
5. Увести правило по коме је за све МХЕ потреба студија утицаја на животну средину.
6. Смањити субвенције за МХЕ, а потпуно укинути субвенције за деривационе МХЕ.
7. Израдити и усвојити Правилник о гарантованом минималном протоку, који ће одбацити по природу погубан појам „биолошки минимум“, а увести појам „водни оптимум“, који обухвата и „биолошки оптимум“ неопходан за живи свет, али и оптимум у контексту водоснабдевања, туризма и свега осталог.
8. Направити нови катастар потенцијалних МХЕ локација, који неће обухватати реке у заштићеним подручјима природе, као ни потоке малог протока.
9. Пре издавања било каквих дозвола, формирати независни тим стручњака који ће минимум две године испитивати реку и живи свет, пронаћи све заштићене и строго заштићене врсте животиња, биљака и гљива и направити објективну студију о реци и екосистему.
10. Сагледати вишенаменску улогу малих планинских токова, а не једино њихову енергетску улогу, која притом служи искључиво за богађење приватника. Анализирати социјалне последице градње МХЕ и обавезно у обзир узимати и интересе локалне заједнице. На најтранспарентнији начин укључити локално становништво у процесе давања дозвола пројектима.”

Комплекс Лисине стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја за и сврстава се у ПРВУ категорију заштите, као СПОМЕНИК ПРИРОДЕ.

Комплекс Лисине стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја за и сврстава се у ПРВУ категорију заштите, као СПОМЕНИК ПРИРОДЕ.

 

Еколоши покрет Свилајнац, новембар 2018