Пуна подршка захтевима групе грађана “Одбранимо реке Старе планине“

Еколошки покрет Свилајнац у потпуности подржава  захтеве групе грађана „Одбранимо реке Старе планине“ упућене Влади Републике Србије. Посебно тражимо да се уради ревизија свих дозвола надлежних министарстава везаних за изградњу мини хидроцентрала на локацији Бељанице (Лисине 1, Стењевац…) и реке Ресаве.

***

“Захтеви групе грађана „Одбранимо реке Старе планине“ упућени Влади Републике Србије:

1. Забранити градњу деривационих МХЕ на целој територији Србије.
2. Забранити градњу било које врсте МХЕ у заштићеним подручјима природе.
3. Забранити градњу МХЕ на потоцима малог протока, где не постоје ни најмањи интереси електропривреде Србије, а изградња МХЕ максимално угрожава екоситеме.
4. Забранити градњу већег броја МХЕ на једној реци. Ограничити максималну процентуалну дужину тока неке реке или потока која може на било који начин бити узурпирана од градње МХЕ (нпр. на највише 10% од укупног тока).
5. Увести правило по коме је за све МХЕ потреба студија утицаја на животну средину.
6. Смањити субвенције за МХЕ, а потпуно укинути субвенције за деривационе МХЕ.
7. Израдити и усвојити Правилник о гарантованом минималном протоку, који ће одбацити по природу погубан појам „биолошки минимум“, а увести појам „водни оптимум“, који обухвата и „биолошки оптимум“ неопходан за живи свет, али и оптимум у контексту водоснабдевања, туризма и свега осталог.
8. Направити нови катастар потенцијалних МХЕ локација, који неће обухватати реке у заштићеним подручјима природе, као ни потоке малог протока.
9. Пре издавања било каквих дозвола, формирати независни тим стручњака који ће минимум две године испитивати реку и живи свет, пронаћи све заштићене и строго заштићене врсте животиња, биљака и гљива и направити објективну студију о реци и екосистему.
10. Сагледати вишенаменску улогу малих планинских токова, а не једино њихову енергетску улогу, која притом служи искључиво за богађење приватника. Анализирати социјалне последице градње МХЕ и обавезно у обзир узимати и интересе локалне заједнице. На најтранспарентнији начин укључити локално становништво у процесе давања дозвола пројектима.”

Комплекс Лисине стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја за и сврстава се у ПРВУ категорију заштите, као СПОМЕНИК ПРИРОДЕ.

Комплекс Лисине стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја за и сврстава се у ПРВУ категорију заштите, као СПОМЕНИК ПРИРОДЕ.

 

Еколоши покрет Свилајнац, новембар 2018